Próbny test BHP online dla Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy - przykładowe pytania i odpowiedzi

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

4 . Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

5 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

6 . Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

7 . Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

8 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

9 . W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

10 . Wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć: