Próbny test BHP online dla Pracowników administracyjno - biurowych - przykładowe pytania i odpowiedzi

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

4 . Ile godzin dziennie można zatrudniać kobiety w ciąży przy obsłudze monitora ekranowego?

5 . W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

6 . Zgodnie z zaleceniem lekarza pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi pracującemu co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym:

7 . Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

8 . Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

9 . Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

10 . Poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach komputerowych nie powinien być mniejszy niż: