Zobacz jak wygląda certyfikat

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Online

Cena zawiera

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Okresowe szkolenie BHP dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach, przedszkolach i klubikach dziecięcych.

 


Wiosenne rabaty w PCS BHP!

Zrób zapasy! - Kup szkolenia z rabatem do -50 %

Wykorzystaj kiedy chcesz!

Czas trwania promocji: od 01.03.2023 do 31.03.2023

Oferowane internetowe szkolenie BHP przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów pracujących w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych.

Program szkolenia bhp online jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i dostosowany do specyfiki pracy w przedszkolach i żłobkach. Szkolenie kończy się testem wykonywanym przez internet oraz uzyskaniem pełnoprawnego Certyfikatu ważnego przez 5 lat.

Rozpoczynając pracę na w/w stanowiskach najpierw musisz przejść szkolenie wstępne BHP, które kupisz tutaj --> Szkolenie wstępne <--
 

Czytaj więcej...

Opiekunowie i nauczyciele w żłobkach i przedszkolach to osoby, na których spoczywa duża odpowiedzialność za życie i zdrowie maluchów. Zarówno opiekun w żłobku, jak i nauczyciel w przedszkolu odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz ich prawidłowy rozwój. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim, sami muszą w pierwszej kolejności zadbać o swoje.

Dlatego też opiekunowie w żłobkach i nauczyciele w przedszkolach muszą stosować się do zasad BHP, które poznali na szkoleniu BHP wstępnym. Rok po szkoleniu wstępnym muszą ukończyć szkolenie okresowe BHP, które pozwoli im utrwalić uzyskaną wiedzę oraz dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych.

Szkolenie okresowe dla różnych grup zawodowych odbywa się z różną częstotliwością. W ich przypadku każdy kolejny kurs BHP powinien odbywać się co 5 lat i musi trwać nie mniej jak 8 godzin lekcyjnych.

Ustawodawca przewidział różne formy szkoleń okresowych dla opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach. Można je przeprowadzać w formie kursów, seminarium lub też formie samokształcenia kierowanego.

Często wybieraną formą jest szkolenie BHP online. Metoda ta jest bardzo popularna nie tylko ze względu na panującą pandemię COVID-19, ale przede wszystkim dlatego, że nie dezorganizuje pracy przedszkola, żłobka czy też klubu dziecięcego.
Przedszkolanka lub opiekun z powodzeniem mogą wykonać kurs BHP przez internet z domu w najbardziej odpowiadającym im czasie. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, uczestnik powinien uzyskać pozytywny wynik z testu BHP.
Sprawdzenie wiedzy jest nie tylko dowodem dla pracodawcy na to, że opiekun lub nauczyciel nabył odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, ale również jest to wymóg prawny.

Testy BHP przez internet to najprostsza i najszybsza forma egzaminu. Składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a wynik znany jest praktycznie od razu. Tuż po rozwiązaniu testu online uczestnik otrzymuje wygenerowane zaświadczenie. Odpowiednio przeszkolony opiekun lub nauczyciel w żłobku i przedszkolu zapewni bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale również swoim podopiecznym.

Termin ważności 5 lat

Koszt Szkolenia:
93
65

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 65 zł, cena brutto (zwolnione z VAT)
- 30%
Dodaj do koszyka Dla instytucji publicznych
Jak zamówić szkolenie, pobrać fakturę, opłacić zamówienie
Z filmu dowiesz się jak w prosty i bezpieczny sposób zamówić szkolenie.
Zobaczysz również jak złożyć zamówienie dla instytucji publicznych na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie
Masz pytania dotyczące szkolenia ?
W tym filmie zobaczysz jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie które od nas otrzymasz.
Jak przekazać zakupione szkolenie BHP pracownikowi
Jeśli kupiłeś to szkolenie dla swoich pracowników, zobacz jak w prosty i wygodny sposób przekazać szkolenia dla swoich pracowników.
Jest to bardzo prosty sposób. Dokładną instrukcję znajdziesz w tym filmiku.

Lekcja 1. Źródła prawa pracy i organy nadzoru
Lekcja 2. Stosunek pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Lekcja 4. Prawa i obowiązki pracownika
Lekcja 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
Lekcja 6. Ochrona pracy kobiet
Lekcja 7. Ochrona pracy młodocianych
Lekcja 8. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Lekcja 1. Wypadki przy pracy - wiadomości ogólne
Lekcja 2. Wypadek w drodze do i z pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracownika po zaistnieniu wypadku
Lekcja 4. Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku
Lekcja 5. Choroba zawodowa
Lekcja 6. Świadczenia powypadkowe

Lekcja 1. Klasyfikacja i charakterystyka czynników występujących w środowisku pracy
Lekcja 2. Badania i pomiary czynników środowiska pracy
Lekcja 3. Ocena ryzyka zawodowego
Lekcja 4. Znaki bezpieczeństwa

Lekcja 1. Ergonomia - organizacja stanowiska pracy
Lekcja 2. Zagrożenia podczas pracy na stanowisku komputerowym
Lekcja 3. Wymagania dla pomieszczeń pracy

3.1. Wymiary i powierzchnia

3.2. Oświetlenie

3.3. Hałas

3.4. Wentylacja

3.5. Klimatyzacja

3.6. Ogrzewanie

3.7. Wilgotność

3.8. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Lekcja 4. Środki ochrony indywidualnej

Lekcja 1. Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej
Lekcja 2. Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia
Lekcja 3. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

3.1. Ewakuacja
3.2. Sprzęt gaśniczy
3.3. Podstawowe zasady przy gaszeniu pożaru za pomocą gaśnic

Lekcja 4. Udzielanie pierwszej pomocy - definicja i odpowiedzialność karna
Lekcja 5. Schemat udzielania pierwszej pomocy
Lekcja 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
Lekcja 7. Apteczka

 1. Stosunek pracy
 2. Prawa i obowiązki dyrektora szkoły, placówki oświatowej
 3. Obowiązki nauczycieli w zakresie BHP
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
 5. Zasady BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
 6. BHP na zajęciach wychowania fizycznego, rekreacyjno –sportowych, imprezach i wycieczkach
 7. Wymogi BHP w przedszkolach i żłobkach
 8. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki
 9. Choroba zawodowa
 10. Czynniki środowiska pracy

Film instruktażowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zagadnienia:

- reanimacja + AED

- omdlenie

- oparzenie

- porażenie prądem elektrycznym

Dodatkowy moduł obejmujący zagadnienia z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania pożarom i reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pożarowego. Uczestnicy kursu BHP online uczą się zasad właściwego postępowania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej, używania sprzętu gaśniczego oraz poznają czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru.
 Uczestnicy szkolenia w cenie dodatkowego modułu mają możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, zapoznanie ze schematem postępowania wobec osób potrzebujących pomocy.

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami nauczycieli i innych pracowników oraz z zasadami bhp w placówkach oświatowych

- 30%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Okresowe szkolenie BHP dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

- 15%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Teachers and employees of education

- 15%
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników biurowych, it i pokrewnych

- 10%


Zaufali nam

Poczta Polska
OHP
PGE GiEK
Flixbus
PKP Cargo
ELMO
Pol-Miedź Trans
Policja
SFD
MSiT
TPF
ENEA
PWSZ Piła
PKP PLK
OPS Kłodzko
WITU
Drosed
ARiMR