Zobacz jak wygląda certyfikat

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Online

Cena zawiera

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie dla pracodawców, którzy chcą w swoim zakładzie pracy pełnić zadania służby BHP.
Uzyskaj kwalifikacje poparte pełnoprawnym Zaświadczeniem.

 


Wiosenne rabaty w PCS BHP!

Zrób zapasy! - Kup szkolenia z rabatem do -50 %

Wykorzystaj kiedy chcesz!

Czas trwania promocji: od 01.03.2023 do 31.03.2023

Szkolenie z głosem lektora

Internetowe szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP, dedykowane jest pracodawcom, którzy chcą nabyć uprawnienia aby móc samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród swoich pracowników oraz wykonywać inne zadania służby BHP.

Aby pracodawca, mógł samodzielnie wykonywać zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy, oprócz ukończenia tego szkolenia musi spełnić poniższe warunki:

 • zatrudniać do 10 pracowników lub
 • zatrudniać do 50 pracowników ale firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Kurs przygotowany jest w atrakcyjnej formie multimedialnej, dzięki której nauka jest bardziej przystępna i łatwiej przyswajalna.
Podczas kursu omówione zostały takie zagadnienia jak:
- regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
- rola ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
- zagrożenia występujące w środowiskach pracy, w tym praca na wysokości, zagrożenia w trakcie użytkownia maszyn, zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
- wymogi bhp dla budynków i pomieszczeń pracy,
- wypadki przy pracy.

Pracodawco pamiętaj, że oprócz tego szkolenia BHP, musisz również posiadać ukończone okresowe szkolenie BHP dla pracodawców <-- kliknij i zobacz.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu BHP.

Przygotowaliśmy artykuł, który ułatwi Państwu proces szkolenia swoich pracowników oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie szkoleń. 

 

Czytaj więcej...

Pracodawca może wykonywać sam zadania służby BHP, jeżeli spełniony zostanie warunek dotyczący ilości osób zatrudnionych w danym zakładzie oraz, gdy posiada odpowiednie kursy BHP i szkolenia BHP. Zadania jego muszą koncentrować się, między innymi na takich aspektach, jak: kontrolowanie i nadzór nad warunkami pracy, bieżące informowanie pracowników o zagrożeniach występujących w danym środowisku pracy, czy też udział w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadków. Oczywiście zakres działań jest znacznie szerszy. Jednakże, aby zadania te były skuteczne, to również pracodawca musi posiadać odpowiednią wiedzę. Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP zgodnie z normami prawnymi odbywa się cyklicznie co 5 lat. Celem takiego szkolenia jest uzyskanie przez uczestników odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej do odpowiedniego wykonywania zadań tej służby. Uczestnik dowie się między innymi: jak zorganizować stanowisko pracy, jakie zagrożenia mogą na nim wystąpić oraz co zrobić, gdy wystąpi sytuacja awaryjna. Uzyska on również wiedzę, w jaki sposób kontrolować i doradzać w zakresie BHP. Pracodawca wykonujący zadania służby BHP takie szkolenie może odbyć w trojaki sposób. Poprzez kurs BHP stacjonarny, seminarium oraz poprzez szkolenie BHP online. Należy pamiętać, że każde szkolenie okresowe BHP musi zakończyć się egzaminem. Przy szkoleniu BHP przez internet jest to najczęściej test BHP składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Każdy kurs BHP online kończy się w momencie otrzymania pozytywnego wyniku z testu BHP przez internet. Daje to podstawę do otrzymania przez uczestnika ważnego na 5 lat zaświadczenia. Jeżeli z jakiejś przyczyny nie udało się zaliczyć testu BHP online, to uczestnik szkolenia może do niego podejść, aż do momentu jego zdania. Kursy BHP przez internet to doskonała forma szkolenia, gdyż pracodawca może wykonać je z domu, a czas zaoszczędzony w pracy przeznaczyć na inne obowiązki. Szkolenia BHP online są tak samo ważne, jak szkolenia stacjonarne. Dlatego też uzyskane zaświadczenie będzie honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Termin ważności 5 lat

Koszt Szkolenia:
799
559

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 559 zł, cena brutto (zwolnione z VAT)
- 30%
Dodaj do koszyka Dla instytucji publicznych
Szkolenie BHP dla Ciebie - skrojona na miarę Twoich potrzeb
To szkolenie przygotowane jest zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.
Kiedy je ukończysz zdobędziesz stosowne i potrzebne Tobie uprawnienia BHP. Więcej szczegółów w krótkim filmiku.
Jak zamówić szkolenie, pobrać fakturę, opłacić zamówienie
Z filmu dowiesz się jak w prosty i bezpieczny sposób zamówić szkolenie.
Zobaczysz również jak złożyć zamówienie dla instytucji publicznych na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie
Masz pytania dotyczące szkolenia ?
W tym filmie zobaczysz jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie które od nas otrzymasz.

Lekcja 1. Źródła prawa pracy i organy nadzoru
Lekcja 2. Stosunek pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Lekcja 4. Prawa i obowiązki pracownika
Lekcja 5. Ochrona pracy kobiet
Lekcja 6. Ochrona pracy młodocianych
Lekcja 7. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Lekcja 8. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Lekcja 9. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy

Lekcja 1. Przedmiot i zadania ergonomii
Lekcja 2. Zastosowanie ergonomii w środowisku człowieka
Lekcja 3. Układ człowiek – praca
Lekcja 4. Elementy informacyjne i sterownicze
Lekcja 5. Ogólne wymagania dla stanowisk pracy
Lekcja 6. Fizjologiczny aspekt procesu pracy i postawa przy pracy
Lekcja 7. Organizacja stanowisk pracy z komputerem

Lekcja 1. Klasyfikacja i charakterystyka czynników występujących w środowisku pracy
Lekcja 2. Zagrożenia wypadkowe
Lekcja 3. Fizyczne czynniki środowiska pracy
Lekcja 4. Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
Lekcja 5. Czynniki biologiczne
Lekcja 6. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
Lekcja 7. Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

Lekcja 1. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
Lekcja 2. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
Lekcja 3. Środki ochrony indywidualnej
Lekcja 4. Stanowisko robocze
Lekcja 5. Urządzenia zabezpieczające stosowane przy maszynach i innych urządzeniach technicznych
Lekcja 6. Wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych

Lekcja 1. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
Lekcja 2. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
Lekcja 3. Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem
Lekcja 4. Ochrona odgromowa
Lekcja 5. Pomieszczenia pracy

Lekcja 1. Wypadki przy pracy – wiadomości ogólne
Lekcja 2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Lekcja 3. Postępowanie powypadkowe
Lekcja 4. Wypadek w drodze do i z pracy
Lekcja 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn chorób zawodowych
Ćwiczenia sprawdzające

Lekcja 1. Przyczyny wypadków przy pracy
 

 • Przyczyny wypadków – wynikające z rozwiązań technicznych
 • Przyczyny wypadków – wynikające z organizacji pracy
 • Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego postępowania pracownika
   

Lekcja 2. Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy
Lekcja 3. Profilaktyka wypadkowa
Lekcja 4. Przyczyny wybranych chorób zawodowych
Lekcja 5. Profilaktyka chorób zawodowych

Lekcja 1. Tworzenie służby BHP
Lekcja 2. Zadania i uprawnienia służby BHP
Lekcja 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Lekcja 4. Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Lekcja 1. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Lekcja 2. Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
Ćwiczenia sprawdzające

Lekcja 1. Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej
Lekcja 2. Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia
Lekcja 3. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

3.1. Znaki bezpieczeństwa
3.2. Ewakuacja
3.3. Sprzęt gaśniczy
3.4. Podstawowe zasady przy gaszeniu pożaru za pomocą gaśnic

Lekcja 4. Udzielanie pierwszej pomocy - definicja i odpowiedzialność karna
Lekcja 5. Schemat udzielania pierwszej pomocy
Lekcja 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
Lekcja 7. Apteczka

Film instruktażowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zagadnienia:

- reanimacja + AED

- omdlenie

- oparzenie

- porażenie prądem elektrycznym

Internetowe szkolenie BHP obejmuje także moduł ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Uczestnicy kursu poznają zasady ochrony przeciwpożarowej na danym stanowisku, jak również zdobywają umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem gaśniczym.
Integralną częścią szkolenia BHP przez internet jest także kurs z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad udzielania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Każdy uczestnik kursu otrzymuje pakiet niezbędnych dokumentów i pomocy

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizuj swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

- 15%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs rozszerzony - zawiera dodatkowe elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom

- 40%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 25%
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników biurowych, it i pokrewnych

- 10%


Zaufali nam

ENEA
PWSZ Piła
Policja
Drosed
OHP
Poczta Polska
MSiT
PGE GiEK
McCormick
ELMO
Pol-Miedź Trans
TPF
WITU
ARiMR
SFD
PKP PLK
Flixbus
OPS Kłodzko