Baza Wiedzy

Szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.
Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.
Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy a dla pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy.
Następne szkolenia okresowe powinny odbywać się w terminie:

 • do 3 lat - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • do 5 lat - dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby oraz pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • do 6 lat - dla pracowników administracyjno - biurowych.

Rozporządzenie ws. szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich może zostać zorganizowane szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. Są to:

 

 • instruktaż - forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
 • kurs - forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającą się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
 • seminarium - forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
 • samokształcenie kierowane - forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

 

Formy w jakich powinny być organizowane szkolenia z podziałem dla poszczególnych stanowisk pracy prezentują się następująco:

 

 • Szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie dla pracowników inżynieryjno - technicznych - w formie kursy lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie dla pracowników służby bhp i innych wykonujących zadana tej służby - w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - w formie instruktażu.

Szkolenie BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 30%


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne.
Uprawnienia pracodawcy do prowadzenia tego szkolenia wynikają bezpośrednio z treści przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z którymi szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) może prowadzić:
 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
 • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby pracodawca mógł prowadzić szkolenie wstępne ogólne musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 30%
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy. Musi jedynie posiadać aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców (uwzględniające metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego).
Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 30%
Pracodawcom, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i przygotować się merytorycznie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego oferujemy dodatkowo szkolenie z Metodyki instruktażu stanowiskowego.
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%

 


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Szkolenia BHP przez internet są w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i respektowane przez instytucje nadzorujące warunki pracy. Rozporządzenie to dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń bhp w formie samokształcenia kierowanego, przy zastosowaniu internetu. 
Samokształcenie kierowane - jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Możliwość przeprowadzania szkoleń bhp przez internet dotyczy jednak wyłącznie szkoleń okresowych i niektórych grup zawodowych. Ze szkolenia w tej formie nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca może również samodzielnie wykonywać zadania w zakresie bhp w swojej firmie (w tym samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp). Musi jedynie spełnić pewne warunki, które bezpośrednio wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i treści rozporządzenia z dnia 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

1. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli

 • zatrudnia do 10 pracowników albo
 • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2. Pracodawca musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, które organizowane jest w formie kursu lub seminarium oraz szkolenie okresowe dla pracodawców (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego). Nie musi jednak posiadać wykształcenia w kierunku bhp.

Posiadanie tych szkoleń jest wymagane do samodzielnego prowadzenia przez pracodawcę szkolenia wstępnego w formie instruktażu obejmującego instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (przez internet).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą okresowych szkoleń w dziedzinie bhp odbywających się przez internet z wykorzystaniem nowoczesnej platformy szkoleniowej.

Każdy lekarz musi przejść szkolenie wstępne, które powinno odbyć się w formie instruktażu przed rozpoczęciem pracy oraz szkolenie okresowe dla pracowników placówek służby zdrowia, które może być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Wybór formy należy do organizatora szkolenia.

Jeżeli pracownik (lekarz) jest zatrudniony również w innych zakładach pracy może zostać zwolniony z konieczności odbycia szkolenia okresowego. Musi jedynie przedłożyć aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.

Oferujemy okresowe szkolenie bhp dla pracowników placówek służby zdrowia (w tym lekarzy), w formie samokształcenia kierowanego, z wykorzystaniem internetu. Szkolenie odbywać się będzie przy użyciu nowoczesnej platformy szkoleniowej, stworzonej specjalnie dla Państwa wygody.
Szkolenie BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników placówek służby zdrowia

Przyswoisz wiedzę dot. przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń występujących w pracy personelu medycznego

- 30%


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Każdy pracodawca zatrudniając choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, jest zobowiązany posiadać ukończone szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, które musi odnawiać co 5 lat. Musi również ukończyć okresowe szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Lekarzy stomatologów

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy stomatologów

Poznasz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w gabinecie stomatologicznym

- 30%

Zatrudniając personel pracodawca, w tym przypadku lekarz stomatolog, musi zagwarantować personelowi odbycie szkoleń w zakresie bhp. Szkolenia te prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

 

Pracodawca zatrudniając np. asystentkę stomatologiczną musi zapewnić jej odbycie instruktażu stanowiskowego, który zapewni zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Aby uzupełnić swoją wiedzę bądź lepiej przygotować się merytorycznie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego, pracodawca może dodatkowo zakupić poniższy kurs Metodyki instruktażu stanowiskowego.

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%

Po szkoleniu wstępnym pracodawca zobowiązany jest zapewnić swojemu personelowi odbycie okresowego szkolenia z zakresu bhp odpowiedniego do zajmowanego stanowiska. I tak:

 • szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych muszą przejść osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak np. rejestratorka, pracownicy administracyjni, kadrowa - w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy; szkolenie to należy odnawiać co 6 lat.

Szkolenie BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 30%

 • szkolenie dla asystentek i asystentów stomatologicznych muszą przejść osoby zatrudnione np. jako: asystentka stomatologiczna, pomoc dentystyczna, higienistka, sterylizatorka- w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat, z uwagi na charakter pracy wiążący się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie BHP Online dla Asystentek i asystentów stomatologicznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Asystentek i asystentów stomatologicznych

Aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla asystentek/asystentów stomatologicznych

- 30%
Powyższe wytyczne mają zastosowanie dla każdego lekarza bez względu na specjalizację lekarską, zatrudniającego personel.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Lekarz ginekolog zatrudniając rejestratorkę medyczną na podstawie umowy o pracę (lub każdego innego pracownika) musi ukończyć okresowe szkolenie bhp dla pracodawców, aby znać przepisy o ochronie pracy (w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy) w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 30%

Dodatkowo lekarz ginekolog musi odbyć okresowe szkolenie bhp dla pracowników placówek służby zdrowia, które należy powtarzać co 5 lat.

Szkolenie BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników placówek służby zdrowia

Przyswoisz wiedzę dot. przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń występujących w pracy personelu medycznego

- 30%

Osoba zatrudniona na stanowisku rejestratorki medycznej w zakresie bhp musi mieć zapewnione odbycie:

 

 • szkolenia wstępnego - w przypadku nowo zatrudnionego pracownika przed dopuszczeniem do wykonywania pracy; przeprowadzanego w formie instruktażu, obejmujące instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, w trakcie którego pracodawca przekazuje pracownikowi informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 • szkolenia okresowego odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, w tym przypadku szkolenia dla pracowników administracyjno - biurowych 

Szkolenie BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 30%

Oferowane przez nas szkolenia odbywają się w formie samokształcenia kierowanego, przy wykorzystaniu internetu i nowoczesnej platformy e-learningowej.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Pracownicy wymienieni powyżej należą do grupy pracowników inżynieryjno technicznych i powinni odbyć szkolenia kierowane do tej właśnie grupy pracowników.

Pracownicy powinni odbyć szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, które przeprowadzane jest w formie instruktażu i obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników inżynieryjno - technicznych odbywa się w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Kolejne w celu aktualizacji i uzupełnienia wiedzy i umiejętności, powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników inżynieryjno - technicznych

Poznasz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne

- 15%


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Krawcowa należy do grupy stanowisk robotniczych. Szkolenia z zakresu bhp dla tej grupy pracowniczej powinny być organizowane w formie instruktażu, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

 

Nowo zatrudniona krawcowa musi odbyć przez przystąpieniem do pracy szkolenie wstępne w skład, którego wchodzi instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaże bhp przeprowadzane są dla konkretnego stanowiska pracy w konkretnym zakładzie pracy.

 

W okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy krawcowa musi odbyć również szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzane w formie instruktażu, które odnawiać należy co 3 lata.

 

Przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jednoznacznie wskazują instruktaż jako formę w jakiej powinno odbyć się szkolenie bhp dla krawcowej. Oznacza to, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie tego szkolenia w innej formie, w tym samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem internetu.

 


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Szkolenie wstępne musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i składa się z 2 etapów:

 

1. Instruktaż ogólny - przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż ogólny musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, które odbywa się stacjonarnie w formie kursu lub seminarium i nie może być przeprowadzone metodą e-learningową.

 

2. Instruktaż stanowiskowy - przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy musi posiadać aktualne szkolenie dla pracodawców (uwzględniające metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego, które znajdą Państwo poniżej.

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%

Z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) wynika, że szkolenie wstępne nie może odbywać się w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Takie stanowisko zajmuje również Państwowa Inspekcja Pracy. Szkolenie pracownik musi odbyć stacjonarnie.

Organizowanie szkolenia wstępnego metodą e-learningową stanowi naruszenie przepisów wynikających z w/w Rozporządzenia.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Przepisy prawne nie nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku organizowania dla siebie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W sytuacji, gdy takiemu przedsiębiorcy pomagają w prowadzeniu firmy osoby niebędące pracownikami, należące do pierwszej grupy pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice), wówczas również przedsiębiorcy nie obowiązują wymogi BHP.

 

Sytuacja zmienia się w chwili, gdy przedsiębiorca zatrudni choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Wówczas przedsiębiorca staje się pracodawcą i zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu Pracy, w tym te dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków BHP. Ustawowym zadaniem pracodawcy jest organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP dla pracowników, które muszą odbywać się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy.

 

Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami opisanymi w zakładce Porady eksperta.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]

Wymogi lokalowe dla przedszkoli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach takich jak: punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego.

Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest:

 • uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci,
 • wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
   

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu musi spełniać następujące warunki:

 1. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 
  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;
 2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
 3. jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
 4. podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
 5. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 6.  pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;
 7. jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
  a) jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
  b) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,
  c) temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C,
  d) dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;
 8. jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 9. jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
 10. jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
 11. pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
 12. meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
 13. wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
 14. zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 15. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
 16. w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 17. apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Jeśli musisz wykonać pomiary oświetlenia w pomieszczeniach, w których ma być prowadzone przedszkole, kliknij tutaj i zapoznaj się z ofertą. Oferujemy atrakcyjne ceny.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500501460
Email: [email protected]