Szkolenie wstępne musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i składa się z 2 etapów:

1. Instruktaż ogólny – przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż ogólny musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, które odbywa się stacjonarnie w formie kursu lub seminarium i nie może być przeprowadzone metodą e-learningową.

2. Instruktaż stanowiskowy – przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy musi posiadać aktualne szkolenie dla pracodawców (uwzględniające metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego, które znajdą Państwo poniżej.

Z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) wynika, że szkolenie wstępne nie może odbywać się w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Takie stanowisko zajmuje również Państwowa Inspekcja Pracy. Szkolenie pracownik musi odbyć stacjonarnie.