Szkolenia BHP na umowie zlecenie

W dobie częstego praktykowania pracy na tak zwanych umowach śmieciowych pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości z nimi związane. Nie mam tu na myśli oczywiście głównego wątku „śmieciówek”. Zapewne teraz pomyśleliście o sensowności ich istnienia. Dzisiaj pomówimy jednak o konieczności odbycia szkolenia BHP pracując właśnie na tytułowej umowie zlecenie.

Umowy zlecenie a Kodeks Pracy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, to na pracodawcy ciąży obowiązek zagwarantowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy pracownikom. Dotyczy to również osób niebędących pracownikami, którzy wykonują powierzone zadania również na podstawie innej niż stosunek pracy (śmieciówka) w zakładzie pracy. Uwzględniając ten zapis śmiało stwierdzić można, iż obowiązek odbycia szkolenia BHP nie wynika wprost z przepisów. Jednak jeśli to Zleceniodawca tworzy środowisko pracy Zleceniobiorcy, to musi zapewnić mu bezpieczne warunki do realizacji powierzonych obowiązków. Zleceniobiorca natomiast jest zobowiązany do zapoznania się i pracy zgodnej z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Zleceniobiorca może więc przystąpić do szkolenia BHP, o ile dotychczas nie posiadł jeszcze stosownej wiedzy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zleceniodawca, wymagając od zleceniobiorcy szkolenia BHP, zawsze ma na uwadze charakter wykonywanej pracy oraz stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy na danym stanowisku. Jeżeli jest on tak znaczny, że praca w danym środowisku wymagać może właściwego stanu zdrowia to wówczas Zleceniodawca powinien skierować Zleceniobiorcę na badanie lekarskie. Praca w uciążliwym dla zdrowia i niebezpiecznym środowisku wymagać będzie od Zleceniobiorcy posiadania szkolenia BHP. Umowa zlecenie powinna zatem określać wszystkie kwestie związane koniecznością posiadania przez zleceniobiorcę szkolenia BHP oraz badań.

Praktycznym rozwiązaniem w takiej sytuacji są szkolenia BHP online, które pozwalają Ci na zapoznanie się z materiałem ćwiczeniowym w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej. Kursant może w dowolnej chwili zdobywać wiedzę i przygotowywać się do testu, który również odbywa się online. Egzamin w formie testowej jest nieograniczony czasowo. Każdy zdający może poświęcić tyle czasu, ile potrzebuje na jego przejście. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które można pobrać w formacie pdf.