Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku BHP, mogą być zatrudnione w zakładowej służbie BHP. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:

  • inspektorów,
  • starszych inspektorów,
  • specjalistów,
  • starszych specjalistów oraz
  • głównych specjalistów ds. bhp.

Aby móc wykonywać zadania służby BHP, należy spełnić wymagania kwalifikacyjne dla powyższych stanowisk oraz ukończyć szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników Służby BHP. Wymagania kwalifikacyjne, o których mowa powyżej, określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704).

Podejmując pracę w służbie BHP od razu po ukończeniu studiów wyższych lub podyplomowych, pierwsze szkolenie okresowe BHP dla służby BHP powinno ukończyć się w okresie do 5 lat od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

Pierwsze w danym zakładzie pracy – szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służby BHP, należy odbyć w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia, chyba że pracownik posiada aktualne Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego.

Aby zachować ciągłość posiadania uprawnień i móc pracować na w/w stanowiskach należy pamiętać o okresowym powtarzaniu szkolenia BHP dla pracowników służby BHP nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Ponadto osoby, które ukończyły szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej i uzyskały uprawnienia Inspektora PPOŻ muszą pamietać, że ich uprawnienia są ważne przez 5 lat od daty wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Aby zachować uprawnienia Inspektora PPOŻ należy w okresie ważności nabytych uprawnień – ukończyć szkolenie aktualizujące Inspektorów PPOŻ.
Ważne jest pilnowanie daty ważności uprawnień, ponieważ w sytuacji, gdy termin ważności minie chociażby o 1 dzień to niemożliwe będzie zapisanie się na kurs aktualizujący. Bowiem od kursantów wymaga się przedłożenia kserokopii ważnego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Inspektorów PPOŻ. W takiej sytuacji należy ponownie ukończyć „pełne” szkolenie Inspektorów PPOŻ.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu


Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 500 501 460
Email: biuro@szkoleniabhp-online.pl