Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Data wejścia w życie: 28.06.2019 r. Dotyczy: §10 ust.1 – zmiana brzmienia. Brzmienie po zmianie: Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.