Wymogi lokalowe dla przedszkoli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach takich jak: punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego. Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest: uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii…